Missie en visie van de school

Margaretha Hardenbergschool; speciaal voor jouw toekomst! 

 

Missie 

We bieden voortgezet specialistisch onderwijs in een veilige omgeving. Bij ons op school moet iedere leerling zich vrij kunnen voelen om zichzelf te zijn en krijgt iedereen de mogelijkheid zijn eigen ontwikkeling door te maken, passend bij zijn talenten. We bereiden onze leerlingen voor op een zo compleet en zelfstandig mogelijk leven. Een leven met werk, wonen, vrije tijd, verbinding met anderen en een volwaardige deelname aan de samenleving.   

 

Visie 

We gaan uit van de talenten en mogelijkheden en de interesse en nieuwsgierigheid van onze leerlingen.  

  • In onze school heerst een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich geborgen en gesteund voelen. Dit bereiken we door rust, orde en structuur te bieden. We stimuleren een positieve omgang met elkaar.  
  • Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen onze leerlingen bieden we onderwijs op maat en sluiten we in ons onderwijs aan bij de talenten van onze leerlingen.   
  • We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Cognitieve, praktische en sociale vaardigheden, zijn onderdeel van ons onderwijsprogramma, ook besteden we aandacht aan een gezonde leefstijl.  
  • We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen hoge eisen aan ons eigen aanbod.  
  • We kijken naar de groeimogelijkheden en geloven in de groeikansen van onze leerlingen.   
  • Samen leren vinden we belangrijk. Door samen te werken leren leerlingen elkaar te vertrouwen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leer- en werkproces en elkaar te helpen bij het bereiken van hun doelen.  
  • Eigen regie en zelfcontrole zijn belangrijke elementen in ons onderwijs. Wij helpen onze leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling, wensen en grenzen. Fouten mogen maken is vanzelfsprekend onderdeel van dit leerproces.  

 

Visie op leren

We gaan uit van drie basisprincipes
  • Ons onderwijs is adaptief. We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen, we werken aan relatie, aan het creëren van autonomie en het uitbreiden en stimuleren van de competenties van elke leerling afzonderlijk.  
  • Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht, opbrengstgericht en competentiegericht. We richten ons voortdurend op acties die de ontwikkeling van de leerling bevorderen. Kinderen komen bij ons om te leren. We bieden doelgericht onderwijs en werken opbrengstgericht.  

 

“Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, 

moet je van zijn gebreken afblijven.” 

Emiel van Doorn 

  • Ons onderwijs is erop gericht om de leerlingen in een sociaal proces vaardigheden te leren ontwikkelen. Contact met leerkracht, onderwijsassistent en medeleerlingen vinden we heel belangrijk, niet alleen als doel op zich, maar ook in het leerproces. Wij denken dat onze leerlingen het meeste en het beste leren door interactie met anderen.   


 

Onze school is een Vreedzame school. We oefenen bepaalde uitgangspunten en gedragsregels in het respectvol en vreedzaam omgaan met elkaar.   

 

Mediërend leren en breinleren

Het team van de Margaretha Hardenbergschool gaat uit van de groeimogelijkheden van alle leerlingen. Wij gaan ervan uit dat ieder mens uniek is en dat hij of zij over unieke mogelijkheden en talenten (sterke kanten) beschikt, waarmee hij of zij een functionele bijdrage aan de samenleving kan leveren. Wij geloven in de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen en het is onze taak om met ouders, verzorgers en leerling samen te zoeken naar die unieke mogelijkheden van de leerling.  

Met deze sterke kanten en vaardigheden moeten de leerlingen het doen in het nu en in de sterk veranderende samenleving.  
Groeien n doet iemand niet alleen, maar samen met mensen in zijn omgeving. Mensen die in hem (haar) en de slagingskansen geloven en die al kunnen wat hij/zij zelf nog niet kan.  

 

 

In maart 2019 is een film over de VSO-afdeling gemaakt, deze film geeft een inkijkje in ons onderwijs, de film kunt u hieronder bekijken.